Societate

Pe termen lung proiectul va genera următoarele efecte pozitive: – va favoriza schimbul de informaţii şi bune practici între universităţi – mediul de afaceri – centrele de cercetare, – va creşte calitatea procesului de învăţământ din facultăţile cu profil economic; – va genera o mai bună corelare între unităţile curriculare şi cerinţele pieţei muncii; – în universitatea implicată în proiect se va promova în mod activ politica egalităţii de gen, de şanse şi nedisciminarea; – se va crea o reţea naţională de universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi, favorizând astfel schimbul de bune practici în domeniul formării studenţilor/masteranzilor; – se va dezvolta spiritul antreprenorial al studenţilor/masteranzilor; – vor creşte competenţele profesionale şi în domeniul IT ale studenţilor din grupul ţintă prin folosirea în procesul de învăţământ a unor programe informatice complexe achiziţionate/dezvoltate prin proiect.

Obiective specifice – Realizarea şi dezvoltarea unei reţele de parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi companii pentru dezvoltarea învăţământului superior şi promovarea antreprenoriatului; Introducerea/folosirea în procesul de învăţământ a unor softuri educaţionale complexe în domeniile Econometrie şi Statistică, Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Managementul proiectelor; Creşterea calităţii în învăţământul superior prin schimb de bune practici între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare şi prin adaptarea curriculei la noile provocări din economie;

Promovarea egalităţii de gen, de şanse şi a nediscriminării pentru studenţii din grupul ţintă; Promovarea antreprenoriatului în rândul grupului ţintă; Realizarea a 5 noi cursuri universitare în concordanţă cu cerinţele din economie identificate în cadrul proiectului.

Beneficiile grupului ţintă: – creşterea calităţii formării universitare prin asigurarea unei mai bune corelări între cunoştinţele dobândite în facultate şi cerinţele angajatorilor; – crearea în universităţi a unui climat optim de învăţare şi dezvoltare a potenţialului fiecărui student, în care să fie cultivate valori precum: egalitatea de gen şi de şanse, nediscriminarea; – dezvoltarea spiritului antreprenorial şi implicit creşterea şanselor ca studenţii din grupul ţintă să demareze propria afacere; – creşterea nivelului de pregătire a studenţilor prin introducerea în procesul de învăţământ a unor softuri educaţionale performante; – creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin utilizarea cursurilor universitare realizate în cadrul proiectului în conformitate cu nevoile de formare identificate în cadrul reţelei de parteneriate.

Grupul ţintă este format din 201 persoane –studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova. Cel puţin 50% din grupul ţintă va fi alcătuit din femei.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al DMI 1.2 deoarece conduce la: creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii; consolidarea reţelelor între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare; facilitează accesul pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii superioare; promovează egalitatea de gen, de şanse şi nediscriminarea; promovează antreprenoriatul în rândul studenţilor